Tianfu D. He

何天赋 (He Tianfu) EMAIL_HOST, USER_NAME = "outlook.com", "Tianfu.D.He" // NEW!

I'm now a fourth-year Ph.D. Student in Computer Science, Harbin Institute of Technology, China. Also in HIT, 2016, I received my Bachelor's Degree. I will add more description soon.

Research Interests:  Urban Computing Spatial-Temporal Data Mining 2Biz/2Gov Data Mining Applications Spatial Database

Publication list

  • Tianfu He, Jie Bao, Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Yanhua Li, Li Song, Hui He and Yu Zheng. What is the Human Mobility in a New City? - Transfer Mobility Knowledge Across Cities. International World Wide Web Conferences. ( WWW 2020)
  • Sijie Ruan, Jie Bao, Yuxuan Liang, Ruiyuan Li, Tianfu He, Chuishi Meng, Yanhua Li, Yingcai Wu, Yu Zheng. Dynamic Public Resource Allocation based on Human Mobility Prediction. ACM Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. ( Ubicomp 2020)
  • Ruiyuan Li, Huajun He, Rubin Wang, Yuchuan Huang, Junwen Liu, Sijie Ruan, Tianfu He, Jie Bao, Yu Zheng. JUST: JD Urban Spatio-Temporal Data Engine. International Conference on Data Engineering. ( ICDE 2020)
  • Sijie Ruan, Cheng Long, Jie Bao, Chunyang Li, Zisheng Yu, Ruiyuan Li, Yuxuan Liang, Tianfu He, Yu Zheng. Learning to Generate Maps from Trajectories. The Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence. ( AAAI 2020)
  • Cong Zhang, Yanhua Li, Jie Bao, Sijie Ruan, Tianfu He, Hui Lu, Zhihong Tian, Cong Liu, Chao Tian, Jianfeng Lin and Xianen Li Effective Recycling Planning for Dockless Sharing Bikes. The ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems 2019. ( SIGSPATIAL 2019)
  • Tianfu He, Jie Bao, Sijie Ruan, Ruiyuan Li, Yanhua Li, Chao Tian, Yu Zheng. Detecting Illegal Vehicle Parking Events using Sharing Bikes' Trajectories. in Proceedings of the 24th SIGKDD conference on Knowledge Discovery and Data Mining ( KDD 2018).
  • Tianfu He, Jie Bao, Sijie Ruan, Ruiyuan Li, Yanhua Li, Hui He, Yu Zheng. Interactive Bike Lane Planning Using Sharing Bikes's Trajectories. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. ( TKDE)
  • Sijie Ruan, Ruiyuan Li, Jie Bao, Tianfu He, Yu Zheng. CloudTP: A Cloud-based Flexible Trajectory Preprocessing Framework. The 34th IEEE International Conference on Data Engineering ( ICDE 2018 Demo).
  • Jie Bao, Tianfu He, Sijie Ruan, Yanhua Li, Yu Zheng. Planning Bike Lanes Based on Sharing Bikes' Trajectories. in Proceedings of the 23th SIGKDD conference on Knowledge Discovery and Data Mining ( KDD 2017).